ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Проекти

През месец юни 2022 г. учителите от ДГ „Калина“ изготвиха проектно предложение за участие в

Национална програма „Хубаво е в детската градина“.

Проектното ни предложение бе одобрено и от учебната 2022-2023 г. работим по Националната програма.

С иновативната практика „Да задвижим колелото“ – занимания на децата по пластика, грънчарство, туристическа дейност, колоездене и игри създадохме условия за качествено интеркултурно образование. Всички пет и шест годишни деца творят и спортуват заедно, изпитват радост и удовлетворение от своите постижения.

Учители и помощник възпитатели се обучиха да работят с грънчарско колело

Детската градина е място за утвърждаване на детския стремеж и потребност от творчество и от движение.

В планираните дейности активно участие взема и родителската общност. Членовете на семействата придружават малчуганите по време на техните игри и разходки сред природата, участват в открити практики, работят заедно с с учителите и децата си в ателието по грънчарство.

 

 

 

 

 

През учебната 2022 /2023 г. екипа на ДГ „Калина“ работи  по схемите – „Училищен плод” и „Училищно мляко” . Дейностите са съобразени с Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

Обхванати са всички деца, посещаващи ДГ „Калина“. Доставките по схемите са   от месец октомври до месец април. В посочения период децата от всички групи ще получават пресен плод (банан, портокал, мандарина, ябълка, круша, грозде, праскова) и млечни продукти (прясно и  кисело мляко  и кашкавал по БДС.

Проекта е финансиран от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет- Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Целта  е децата да придобият навици за здравословно хранене, а също така и да се информират родителите за значението на плодовете за изграждане на навици за здравословно хранене у децата им.

Доставчик  е фирма „Дойчев-МТВ“- ЕООД

Информация за фирма „Дойчев-МТВ"

 http://dgkalina-sliven.com/uploads/CCF_000760.pdf

График на доставките

http://dgkalina-sliven.com/uploads/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf

 

 

През учебната 2022-2023 г. детска градина „Калина”- Сливен продължи участието си в дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нашата детска градина участва в:

  • Дейност 1 Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, които не владеят добре български език ;
  • Дейност 2 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала

 

 

Учебна 2021 - 2022 година

През учебната 2021 - 2022 г. ДГ "Калина" работи по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. В тези схеми са обхванати 161 деца. Времетраенето им беше от месец септември 2021 г. до месец април 2022 г. В посочения период децата от всички групи получаваха пресен плод (банан, портокал, мандарина, ябълка, круша, грозде, праскова) два пъти седмично. Доставчик на плодовете е ЕТ Иван Дойчев.

Проекта е финансиран от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет - Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.

Целта на проекта е децата да придобият навици за здравословно хранене, а също така и да информираме родителите за значението на плодовете за изграждане на навици за здравословно хранене у децата им.

Времетраенето на проект „Училищно мляко“ е  от месец септември 2021 г. до месец април 2022 г.

Проекта е финансиран от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет - Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.

В изпълнение на този проект всички присъстващи деца получават кисело мляко по БДС 2 % , сирене или кашкавал по БДС. Доставчик на млякото и млечните продукти е ЕТ Иван Дойчев, който ги доставяше в детската градина по предварително изготвен график.

Целта на проекта е децата да усвоят навици за здравословно хранене.

С административните дейности по двата проекта бяха ангажирани директорът на детската градина, главният счетоводител и ЗАС.

Графици за доставка

 

Учебна 2020-2021 година

През учебната 2020-2021 г. детска градина „Калина”- Сливен продължи участието си в дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нашата детска градина участва в:

  • Дейност 1 Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, които не владеят добре български език ;

От 18.09.2019 г. старши учител Радостина Узунова осъществява допълнително обучение по български език на деца, които не владеят добре български език. Тя работи с една група деца „Арлекино“. Група „Арлекино” се състои от 7 деца.

В началото на учебната 2020-2021 година, г-жа Узунова  планира 7 пакета в учебно време, като всеки пакет съдържа  десет педагогически ситуации. Тя успешно реализира планираните 7 пакета, въпреки  извънредното положение, поради пандемия от COVID- 19 .

В неучебно време учителката планира  4 пакета от 10 допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Три от пакетите в неучебно време г-жа Узунова приключи до 09.07.2021 г., а четвъртия пакет е планиран в началото на месец септември ( след като учителката се върне от платен отпуск).

  • Дейност 2 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала

По Дейност 2 от месец февруари 2020 г.се изплащат таксите за храна на 52 деца от детската градина. Това са деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба №РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ ( еднократни помощи)

По дейност 2 на Проекта в детската градина са назначени Веселина Савова- образователен медиатор и Галя Ташева - помощник- възпитател.

* Дейност 3 Осъществяване на обучения, включително осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

По дейност 3. на Проекта бяха обучени старши учителите Радостина Узунова и Пенка Димитрова. Двете учителки  участваха в професионално- педагогически тренинг „Ранно оценяване със скрининг – тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца“ през месец октомври 2019 г. Продължителността на тренинга беше 32 академични часа, (16 присъствени), за което са им присъдени 2 квалификационни кредита. След завършване на обучението учителките получиха  Удостоверения, издадени от директора на Институт за изследване на населението и човека от Българска академия на науките.

Всички ангажирани с реализацията на проектните дейности служители изпълняват съвестно и отговорно своите задължения.

 

Учебна 2019-2020 година

Лого АПСПО

От началото на учебната 2019-2020 г. детска градина „Калина“- Сливен участва в дейностите по Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното  и училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нашата детска градина участва в :

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, които не   владеят добре български език.

Усвояването на български език за деца, които слабо владеят или не владеят български по пректа        се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в рамките на :

* Допълнителни модули по образователното направление, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време ;

*Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани в неучебно време.

От 18.09.2019 г. старши учител Радостина Узунова осъществява допълнително обучение по български език на деца, които не владеят добре български език. Тя работи с една група деца „Арлекино“. Група „Арлекино“ се състои от 7 деца на 4 години. В учебното време на учебната година г- жа Узунова успя да приключи 6 пакета по 10 ситуации. поради извънредното положение, обявено по повод пандемията от COVID - 19, учителката не успя да осъществи предвидените 9 пакета.

Г- жа Узунова е планирала 6 пакета в неучебно време и работи с 5 деца.

Старши учител Радостина Узунова изпълнява възложените и с допълнителното споразумение и длъжностна характеристика задължения. Учителката изпълнява следните дейности :

1. Планира, осъществява, отразява в Електронната система за управление и отчита работата с децата;

2. Води присъствени списъци за проведените дейности ;

3. Отразява напредъка на всяко дете в удостоверение ;

4. Работи с родители за разясняване на проектните дейности.

Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала.

По дейност 2 от месец февруари 2020 г. се изплащат таксите за храна на 52 деца от детската градина. Това са деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд "Социална закрила" (еднократни помощи ).

По дейност 2 на Проекта в детската градина са назначени образователен медиатор и помощник- възпитател. Осигурени са учебни материали, пособия, помагала за децата, които са включени в допълнителното обучение по български език.

Дейност 3. Осъществяване  на обучения, включително осигуряване на обучителни материали, пособия и други на учителя за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики ( основани на играта ) за обучение побългарски език и за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца.

По дейност 3 на Проекта бяха обучени старши учителите Радостина Узунова и Пенка Димитрова.

Г- жа Узунова и г- жа Димитрова участваха в професионално - педагогически тренинг „Ранно оценяване със скрининг - тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца“. 

 

Учебна 2018 - 2019 година

 

 

Нашата детска градина участва със свой проект в реализирането на Национална програма „Заедно за всяко дете“- 2018 г.; Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.

До 30.06.2018 г. директорът на детската градина кандидатства пред МОН с попълнен формуляр за кандидатстване по образец (приложение 1 и приложение 2) и придружително писмо. Директорът изпрати документите на хартиен носител и на посочения електронен адрес.

Националната комисия в МОН, назначена със заповед на  на министъра на образованието и науката оцени и изготви списък с класираните проектни предложения.

Ние сме единствената детска градина от област Сливен, която беше класирана. От област Сливен беше класирано и едно училище от град Нова Загора (СУ „Христо Ботев“).

За да реализираме плануваните дейности ние кандидатствахме за сумата 4256 лева.

Министерството на образованието и науката ни отпусна 3576 лева.

Дейностите по проекта реализирахме чрез следните форми : споразумение с родителите, съвместни дейности с клуб „Родител“ и читалище „Христо Ботев“; тренинги; ролеви игри; спортен празник; ателие за приложни изкуства; наставничество от родители; Компас за родители.

За осъществяване на дейностите по проекта успяхме да купим : посетителски столове, един лаптоп, два флипчарта (един за централна сграда и един за филиала), учебни табла, канцеларски материали (хартия, листи за ламиниране), материали за практическите дейности (различни видове бои, флумастери, цветни моливи, мъниста, прежда, детски тениски, въжета, учебни табла, книжки с приказки за всяка група, книги за родители).

Считаме, че успешно изпълнихме дейностите по проекта и постигнахме целите, които си бяхме поставили :

1. Повишаване на възпитателния потенциал на семейството и доверието в образователната система ;

2. Ангажиране на родителите в процеса на обхващане, задържане, адаптация и социализация на всяко дете.

До 30.07.2019 г. директорът на детската градина даде окончателен отчет за средствата по реализацията на дейностите.

 

Учебна 2017 - 2018 година

През учебната 2017 - 2018 г. работихме по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. В тези схеми бяха обхванати 160 деца. Времетраенето им беше от 03.10.2017 г. до 25.04.2018 г. В посочения период децата от всички групи получаваха пресен плод (банан, портокал, мандарина, ябълка, круша, грозде, праскова) два пъти седмично. Доставчик на плодовете беше ЕТ Иван Дойчев.

Проекта беше финансиран от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет - Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.

Целта на проекта е децата да придобият навици за здравословно хранене, а също така и да информираме родителите за значението на плодовете за изграждане на навици за здравословно хранене у децата им.

Времетраенето на проект „Училищно мляко“ беше  от 04.10.2017 г. до 25.04.2018 г.

Проекта беше финансиран от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет - Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.

В изпълнение на този проект всички присъстващи деца получаваха кисело мляко по БДС 2 % - 0,200 кг. или плодово мляко, сирене или кашкавал по БДС. Доставчик на млякото и млечните продукти беше ЕТ Иван Дойчев, който ги доставяше в детската градина по предварително изготвен график.

Целта на проекта е децата да усвоят навици за здравословно хранене.

С административните дейности по двата проекта бяха ангажирани директорът на детската градина, касиер - домакина и касиер - счетоводство.