ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Проекти

От началото на учебната 2019-2020 г. детска градина "Калина"- Сливен участва в дейностите по Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното  и училищното образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нашата детска градина участва в :

Дейност 1 Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, които не владеят добре български език.

Усвояването на български език за деца, които слабо владеят или не владеят български по пректа се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в рамките на :

* Допълнителни модули по образователното направление, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време ;

*Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани в неучебно време.

От 18.09.2019 г. старши учител Радостина Узунова осъществява допълнително обучение по български език на деца, които не владеят добре български език. Тя работи с една група деца "Арлекино. Група "Арлекино" се състои от 7 деца на 4 години. В учебното време на учебната година г- жа Узунова успя да приключи 6 пакета по 10 ситуации. поради извънредното положение, обявено по повод пандемията от COVID - 19, учителката не успя да осъществи предвидените 9 пакета. Г- жа Узунова е планирала 6 пакета в неучебно време и работи с 5 деца.

Старши учител Радостина Узунова изпълнява възложените и с допълнителното споразумение и длъжностна характеристика задължения. Учителката изпълнява следните дейности :

1. Планира, осъществява, отразява в Електронната система за управление и отчита работата с децата;

2. Води присъствени списъци за проведените дейности ;

3. Отразява напредъка на всяко дете в удостоверение ;

4. Работи с родители за разясняване на проектните дейности.

Дейност 2 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала.

По дейност 2 от месец февруари 2020 г. се изплащат таксите за храна на 52 деца от детската градина. Това са деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд "Социална закрила" (еднократни помощи ).

По дейност 2 на Проекта в детската градина са назначени образователен медиатор и помощник- възпитател. Осигурени са учебни материали, пособия, помагала за децата, които са включени в допълнителното обучение по български език.

Дейност 3 Осъществяване  на обучения, включително осигуряване на обучителни материали, пособия и други на учителя за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики ( основани на играта ) за обучение побългарски език и за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца.

По дейност 3 на Проекта бяха обучени старши учителите Радостина Узунова и Пенка Димитрова.

Г- жа Узунова и г- жа Димитрова участваха в професионално - педагогически тренинг "Ранно оценяване със скрининг - тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца"