ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

Визия на ДГ „ Калина” Визия на ДГ „ Калина” 

 • Център за развитие на личността и общността. Детката градина като публична институция служи на хората и на техните постоянно променящи  се нужди  и интереси.
 • Място, където всяко  дете    се   чувства   щастливо, защитено, разбирано   и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3 - 7 - годишните деца, където се  гарантира тяхното умствено, емоционално,  социално,  личностно  и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация  и са удовлетворени  от  работата си.
 • В управлението на процесите са включени родители, деца и други членове на общността,  като участващите страни работят  в сътрудничество  и партньорство.

Мисия на ДГ „ Калина ”

 • Да подкрепя развитието на личността на всяко дете и да вярва в потенциалните му възможности ;
 • Да допринася за постигане на устойчив обществен и икономически просперитет при утвърждаване на демократичните ценности, уважение към различието, социалното сближаване, активното гражданско участие и междукултурен диалог ;
 • Да възпитава в разбирането, че приобщаването в образователната система на всички деца е ценност за цялото общество и негова грижа ;
 • Да полага у децата основите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование ;
 • Да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си ;
 • Да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за реализиране и пълноценна личностна реализация