ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Материална база

В централна сграда и другата сграда , намираща се в северната част на детската градина има пет занимални – спални. Всяка група разполага със занималня, която е и трапезария, и спалня. За децата от групите са осигурени до 28 легла. На сградата е направен основен ремонт, а обзавеждането се подменя поетапно. Сервизните помещения са общи за всички групи. В централната сграда има интерактивен кабинет, музикално - физкултурен салон с мултимедия, кабинет на директора, на завеждащ административната служба, здравен кабинет, методичен кабинет, стая за почивка.


В централна сграда се помещава и кухненски блок, на който е направен основен ремонт. Към настоящия момент храната на децата се приготвя в кухнята на ДГ „ Елица ”.


Във филиала в Ясла № 12 функционират две разновъзрастови целодневни групи. Всяка група разполага със занималня, спалня и сервизно помещение. На едната от занималните обзавеждането е осъвременено, а на другата предстои подмяна на обзавеждането. В сградата има медицински кабинет и стая за почивка.


Детската градина има озеленен, сенчест и добре поддържан двор, оборудван с подходящи уреди.Педагогическият екип се старае да създаде подкрепяща среда и да осигури ефективно педагогическо взаимодействие, което да стимулира интелектуалното и нравственото развитие на малчуганите, да гарантира пълноценно интегриране в детската общност и равен шанс за успешно училищно обучение.


Учителите непрекъснато усъвършенстват своята квалификация, развиват уменията си за работа в екип и се опитват да реализират нов модел за интегрирано и междукултурно предучилищно образование.


Стремим се да стимулираме активността на родителите при взаимодействието им с детската градина за изграждане на личностната култура на децата.