ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Екип

В детската градина работят 14 педагогически специалисти - директор, главен учител, 4 старши учители, 7 учители и логопед 

 

Непедагогически персонал  се състои от 12 щатни бройки. Разпределението на непедагогическия персонал по длъжности е следното : главен счетоводител ; завеждащ административна служба ; технически секретар ; готвач; помощник – готвач ; образователен медиатор - 0,5 щат, помощник – възпитатели – 6,   ; огняр, общ работник - 1 щат.

            

Детска градина „ Калина“ е детско заведение с утвърдени традиции. Всички членове на педагогическия екип и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в детската градина се стремят към висока професионална реализация.

 

Педагозите имат потенциал за компетентно въвеждане на новости в областта на предучилищното образование и реализиране на образователно - възпитателен процес, който осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

Учителите поддържат  квалификацията си на съвременно равнище чрез квалификационни курсове в и извън детската градина. Всички са със сертификати за реализирани квалификационни курсове по темите: „Компютърна грамотност” и  „Методика на обучение по безопасност на движението”; участвали са в специализиран семинар за работа в мултикултурна среда (проведен с участието на експерти от Национална мрежа за децата и Центъра за приобщаващо образование; част от съвместна инициатива с УНИЦЕФ)

 

Педагогическата колегия е член на световната неправителствена организация за предучилищно възпитание - ОМЕП.

Татяна Димова Терзиева – директор

Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и I професионално – квалификационна степен

Радостина Георгиева Узунова - главен учител

Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна и начална педагогика ; образователно – квалификационна степен магистър – специалност педагогическо и психологическо консултиране и II професионално – квалификационна степен

Надежда Стефанова Папазова - старши учител

Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и II професионално – квалификационна степен


Пенка Рашева Димитрова - старши учител

Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен

 

Добрина Александрова Щърбева -  учител

Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна и начална училищна педагогика.

 

Мария Маринова Георгиева - учител

Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна и начална училищна  педагогика.

 

Галя Тодорова Георгиева - учител

Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна и начална училищна педагогика.

Катерина Цонкова Минчева - Иванова – старши учител

Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен

Даниела Николаева Ганева - учител

Тя е с образователно - квалификационна степен бакалавър - специалност предучилищна и начална училищна педагогика и IV професионално - квалификационна степен.

Естер Йосифова Щърбева - старши учител

Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен

Милена Георгиева Василева - учител

Тя е с образователно - квалификационна степен бакалавър - специалност предучилищна и начална училищна педагогика.

Стоянка Енчева Стоянова - учител

Тя е с образователно - квалификационна степен бакалавър - специалност предучилищна и начална училищна педагогика.

Величка Кирилова Колева - учител

Тя е с образователно - квалификационна степен бакалавър - специалност предучилищна педагогика и V професионално - квалификационна степен

 

Марияна Колева Стоянова - логопед

 

Радка Василева Василева - главен счетоводител

 

Ташка Стоилова Янева - завеждащ административна служба

Станка Велкова Събева - готвач

Снежанка Георгиева Тенева - помощник - готвач

 

Таня Стоянова Симеонова - помощник - възпитател

 

Емигюл Хасанова Османова - помощник - възпитател

Радостина Митева Проданова - помощник - възпитател

  

 Йорданка Великова Енергиева - помощник - възпитател

 

 

Николина Ангелова Тужарова - помощник - възпитател

Елена Георгиева Бугова - помощник- възпитател

 

Валери Стоянова Бахчеванов - огняр   

    

     Персонал, назначен по проект BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа

     за личностно развитие в предучилищното образование"

     по Програма "Образование - 2021-2027 г."

 

Веселина Маринова Савова образователен медиатор

 

 

 

За здравето  и живота на децата в детската градина се грижат медицинските  сестри: Денка Петрова Белчева- Илбиева и Ралица Петрушева Петрова

Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата, за да се чувстват щастливи, защитени, разбрани и подкрепяни.