ДГ Калина
Детска градина в град Сливен

Екип

В детската градина работят 13 педагогически специалисти - директор, главен учител, 7 старши учители, 4 учители  

 

Непедагогически персонал  се състои от 12 щатни бройки. Разпределението на непедагогическия персонал по длъжности е следното : счетоводител ; касиер – счетоводство ; касиер – домакин ; готвач, помощник – готвач ; помощник – възпитатели – 5,   ; чистач – 1 щат ; огняр - 1 и общ работник.

            

Детска градина „ Калина“ е детско заведение с утвърдени традиции. Всички членове на педагогическия екип и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в детската градина се стремят към висока професионална реализация.

 

Педагозите имат потенциал за компетентно въвеждане на новости в областта на предучилищното образование и реализиране на образователно - възпитателен процес, който осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

Учителите поддържат  квалификацията си на съвременно равнище чрез квалификационни курсове в и извън детската градина. Всички са със сертификати за реализирани квалификационни курсове по темите: „Компютърна грамотност” и  „Методика на обучение по безопасност на движението”; участвали са в специализиран семинар за работа в мултикултурна среда (проведен с участието на експерти от Национална мрежа за децата и Центъра за приобщаващо образование; част от съвместна инициатива с УНИЦЕФ)

 

Педагогическата колегия е член на световната неправителствена организация за предучилищно възпитание - ОМЕП.

 • Татяна Димова Терзиева – директор.  Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и II професионално – квалификационна степен
 • Надежда Стефанова Папазова - главен учител.Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и II професионално – квалификационна степен
 • Пенка Рашева Димитрова - старши учител. Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен
 • Радостина Георгиева Узунова - старши учител.Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна и начална педагогика ; образователно – квалификационна степен магистър – специалност педагогическо и психологическо консултиране и III професионално – квалификационна степен
 • Антоанета Великова Стайкова - старши учител. Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен
 • Екатерина Йорданова Петрова - старши учител. Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен
 • Кета Христова Радева - старши учител Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен
 • Катерина Цонкова Минчева - Иванова – старши учител. Тя е с образователно – квалификационна степен бакалавър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен
 • Даниела Николаева Ганева - учител. Тя е с образователно - квалификационна степен бакалавър - специалност предучилищна и начална педагогика.
 • Естер Йосифова Щърбева - старши учител Тя е с образователно – квалификационна степен магистър – специалност предучилищна педагогика и V професионално – квалификационна степен
 • Милена Георгиева Василева - учител
 • Стоянка Енчева Стоянова - учител
 • Величка Кирилова Колева - учител. Тя е с образователно - квалификационна степен бакалавър - специалност предучилищна педагогика и V професионално - квалификационна степен

 

 • Ташка Стоилова Янева - завеждащ административна служба
 • Снежанка Георгиева Тенева - помощник - готвач
 • Станка Велкова Събева - готвач
 • Стефка Пенева Самсарджиева - помощник - възпитател
 • Таня Стоянова Симеонова - помощник - възпитател
 • Емигюл Хасанова Османова - помощник - възпитател
 • Радостина Митева Проданова - помощник - възпитател
 • Жана Христова Стоянова - помощник - възпитател
 • Здравка Георгиева Кондева - чистач
 • Йордан Куртев Атанасов - огняр        

За здравето  и живота на децата в детската градина се грижат медицинските  сестри: Стела Колева Томова и Тодорка Иванова Бъчварова

Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата, за да се чувстват щастливи, защитени, разбрани и подкрепяни.